เมนูหลัก

พล322การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น
Fundamentals of Ornamental Fish Culture
สังกัดเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, การประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00FT 1301106C601446W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FT 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายประเสริฐ ประสงค์ผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์โดม อดุลย์สุข
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
  02 พฤหัสบดี10:00-12:00FT 1301106C601347W    
  ศุกร์13:00-16:00FT 1101106L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายประเสริฐ ประสงค์ผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
อาจารย์โดม อดุลย์สุข
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับ นศ.ทุกสาขา
Course Description
ความสำคัญของการเลี้ยงปลาสวยงาม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาสวยงาม การต่อตู้กระจก การเลี้ยงและการเพาะขยายพันธุ์ปลาสวยงาม การอนุบาลลูกปลาสวยงาม คุณภาพน้ำและระบบไหลเวียนของน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงาม ความสำคัญของพรรณไม้น้ำ โรคที่มักจะเกิดขึ้นกับปลาสวยงาม
และวิธีการรักษา
The Important role of ornamental fish aquaculture and general of ornamental fish. Aquarium construction preparation and installation. Culture and larval rearing of ornamental fish. Water quality and recirculation system.
Important roles of aquatic plant and fish diseases which always infected and treated.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47