เมนูหลัก

กป423เกษตรป่าไม้ภูมิทัศน์
Landscape Agroforestry
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00FR101:812812C18162E    
  พฤหัสบดี13:00-16:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 440-16-24
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เอกเลือก
Course Description
ความหมายและคำจำกัดความของคำว่าเกษตรป่าไม้ภูมิทัศน์ รูปแบบของระบบเกษตรป่าไม้ การให้บริการทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และการดำเนินการด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบเกษตรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ
โครงสร้างการบริหารงานด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับองค์กรส่วนท้องถิ่น พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดการลุ่มน้ำอย่างมีส่วนร่วม
Definition, agroforest system models, environmental service, economic and livelihood, Land Use change, Influence of National policies, Reform and local governance institutions, Science-Based Tools for Participatory Watershed Management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47