เมนูหลัก

กป424การเกษตรป่าไม้แบบยั่งยืน
Sustainable Agroforestry
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00FR101:812812C18162E    
  พฤหัสบดี09:00-12:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 440-16-24
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 106 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เอกเลือก
Course Description
ความหมายและความสำคัญของการจัดการแบบยั่งยืน สาเหตุของความไม่ยั่งยืน หลักการด้านการใช้ที่ดิน ผลกระทบจากการใช้ที่ดินต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การจำแนกสมรรถนะ และความเหมาะสมของที่ดิน การพัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเกษตรป่าไม้ ได้แก่ ป่า
ไม้ กสิกรรม และประมง รวมถึงการกำหนดรูปแบบของการเกษตรป่าไม้แบบยั่งยืน
Definition and significance of sustainable management, causes of unsustainability, principles of land use, effects of land use to economy, society, and environment, potential classification and suitability of land, agroforest composition
development such as forest, agriculture, and fishery including designing sustainable agroforestry models.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47