เมนูหลัก

ผส220เทคโนโลยีการผลิตสุกร
Swine Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ผส320, ผส322, ผส462
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00N109:811811C20164W    
  พฤหัสบดี08:00-09:00N109:811811C      
  จันทร์15:00-18:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 14-4-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N106:811
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การผลิตสุกรในปัจจุบัน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุกร ประเภทและพันธุ์สุกร อาหารและการให้อาหารสุกร การจัดการสุกรระยะต่าง ๆ การวางแผนการผลิต โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร โรคและสุขาภิบาลที่สำคัญในสุกรและการตลาดสุกร

Production in swine. Production of swine industries. Types and breeds of swine. Food and feeding swine. swine management, production planning. Housing and feeding pigs. Disease and sanitation in the pig and pork market.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48