เมนูหลัก

ผส230เทคโนโลยีการผลิตโคนมและโคเนื้อ
Dairy and Beef Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:ผส330, ผส333, ผส462
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00N204:811811C301614W    
  พฤหัสบดี16:00-19:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 112-1-11
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 104 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความเป็นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย ความสำคัญของการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ ลักษณะพันธุ์โคนมและโคเนื้อ การจัดการ การให้อาหาร การสืบพันธุ์ โรคที่สำคัญที่พบในการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมและการสุขาภิบาล โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มโคนม
และโคเนื้อ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อและโคนม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากโคเนื้อและโคนม
History and production system of beef and dairy cattle in Thailand. The importance of dairy and beef cattle production. Breed’s characteristic of beef and dairy cattle. Management system including feeding management, reproductive management.
Important disease that occur in beef and dairy cattle and sanitation sanitation program. Housing and equipment that used in dairy and beef cattle farm and technology that use in beef and dairy production. Products form beef and dairy cattle.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48