เมนูหลัก

ผส322เทคโนโลยีการสืบพันธุ์ในสุกร
Swine Reproduction Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ผส220
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:00AT 103814C401525W    
  อังคาร13:00-16:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 420-15-5
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์สุกร การคัดเลือกสุกรเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ ฮอร์โมนควบคุมการสืบพันธุ์ การผสมพันธุ์ การผสมเทียมสุกร และเทคโนโลยีทางด้านการสืบพันธุ์สุกร เทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการสืบพันธุ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการการผลิต โรคทาง
ระบบสืบพันธุ์สุกร
Anatomy and physiology of the reproductive system of swine. Selection of swine for breeding. Hormonal control of reproduction, artificial insemination and breeding swine. And reproductive technologies in swine. Techniques to improve the
efficiency of reproduction. Optimization of production. Diseases of the reproductive system of swine.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49