เมนูหลัก

ผส331การจัดการพืชอาหารสัตว์
Forage Crops Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00AT 102814C30264W    
  พุธ08:00-09:00AT 102814C      
  จันทร์16:00-19:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 327-26-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 9 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ พฤกษศาสตร์ของพืชอาหารสัตว์ ส่วนประกอบทางเคมีและคุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ การจัดการปัจจัยการผลิต พืชอาหารสัตว์แถบร้อนชื้น การวางแผนการผลิต การปลูกและการปฏิบัติรักษา การจัดการทุ่งหญ้า การถนอมพืชอาหารสัตว์ การวิจัย
และเก็บข้อมูลด้านพืชอาหารสัตว์
The importance of forage crops, botany of forage, chemical compositions and nutritional value of forages, management inputs, the tropical forage, production planning, planting and maintenance, pasture management. The preservation of
forage, research and collect data on the forage crops.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47