เมนูหลัก

คม100เคมีทั่วไป
General Chemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:คม210, คม210, คม250, คม250, คม250, คม250, คม260, ดป312, พล452, สศ300
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:003102141C43430W    
  พุธ08:00-11:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์10:00-12:003102141C42537W    
  จันทร์15:00-18:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  03 42042W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 42042W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 พฤหัสบดี10:00-12:003102141C421626W    
  อังคาร15:00-18:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  06 พฤหัสบดี10:00-12:003102141C44440W    
  พุธ08:00-11:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2311
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  07 42042W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 42042W   CLOSED 
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 อังคาร08:00-10:003102141C42420W    
  ศุกร์11:00-14:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  10 อังคาร08:00-10:003102141C42420W    
  ศุกร์11:00-14:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  11 อังคาร08:00-10:003102141C42420W    
  อังคาร11:00-14:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Oอาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2205
21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
Oอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  12 อังคาร08:00-10:003102141C42411W    
  อังคาร11:00-14:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  13 ศุกร์08:00-10:003102141C421527W    
  พฤหัสบดี11:00-14:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
อาจารย์กัญญา บุตราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  14 ศุกร์08:00-10:003102141C423012W    
  อังคาร08:00-11:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  15 ศุกร์08:00-10:003102141C42411W    
  ศุกร์15:00-18:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 อังคาร09:30-10:30303/2 : 801801C30246W    
  ศุกร์09:30-10:30303/2 : 801801C      
  พุธ09:00-12:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1
25-24-1
3-0-3
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป+อป
  02 อังคาร09:30-10:30303/2 : 801801C30264W    
  ศุกร์09:30-10:30303/2 : 801801C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 120-20-0
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป
  03 อังคาร09:30-10:30303/2 : 801801C35332W    
  ศุกร์09:30-10:30303/2 : 801801C      
  อังคาร13:00-16:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 1
22-22-0
10-10-0
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: กป+ทช
  04 จันทร์11:00-12:00N203:811811C301317W    
  พฤหัสบดี11:00-12:00N203:811811C      
  ศุกร์15:00-18:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 113-13-0
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
หมายเหตุ: ผส
 ชุมพร
  01 อังคาร08:00-10:00304716C402119W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00LAB3701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
สำรองให้:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
40-6-34
40-12-28
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค: 24 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 402
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 2
Course Description
สสารและการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารสัมพันธ์ตารางธาตุและสมบัติของธาตุในตารางธาตุโครงสร้างของอะตอมพันธะเคมีสารละลายสมดุลกรด-เบสไฟฟ้าเคมีจลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์

Matters and changes, stoichiometry, periodic table and properties of elements, atomic structure, chemical bonding, solution and acid- bases equilibria, electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47