เมนูหลัก

คม100เคมีทั่วไป
General Chemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:คม210, คม210, คม250, คม250, คม250, คม250, คม260, ดป312, พล452, สศ300
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:003102141C20200W    
  จันทร์15:00-18:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 จันทร์10:00-12:003102141C22220W    
  จันทร์15:00-18:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  03 จันทร์10:00-12:003102141C20020W   CLOSED 
  พุธ11:00-14:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  04 จันทร์10:00-12:003102141C20020W   CLOSED 
  พุธ11:00-14:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 จันทร์10:00-12:003102141C20020W   CLOSED 
  พุธ08:00-11:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  06 จันทร์10:00-12:003102141C20200W    
  พุธ08:00-11:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  07 จันทร์10:00-12:003102141C20182W    
  พฤหัสบดี15:00-18:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  08 จันทร์10:00-12:003102141C20020W   CLOSED 
  พฤหัสบดี15:00-18:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  09 จันทร์10:00-12:003102141C20020W   CLOSED 
  พฤหัสบดี15:00-18:003403 B141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  10 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  ศุกร์11:00-14:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  11 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  ศุกร์11:00-14:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  12 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  ศุกร์11:00-14:003403 B141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์กัญญา บุตราช
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  13 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  อังคาร11:00-14:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  14 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  อังคาร11:00-14:003403 B141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  15 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  อังคาร11:00-14:003404 B141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  16 อังคาร08:00-10:003102141C30246W    
  พุธ11:00-14:003403 B141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  17 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  อังคาร15:00-18:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์กัญญา บุตราช
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  18 อังคาร08:00-10:003102141C20200W    
  พุธ08:00-11:003403 B141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  19 ศุกร์08:00-10:003102141C22220W    
  พฤหัสบดี11:00-14:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  20 ศุกร์08:00-10:003102141C20020W   CLOSED 
  อังคาร08:00-11:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  21 ศุกร์08:00-10:003102141C20020W   CLOSED 
  พฤหัสบดี11:00-14:003404 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  22 ศุกร์08:00-10:003102141C20200W    
  อังคาร15:00-18:003403 B141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  23 จันทร์10:00-12:003102141C20146W    
  อังคาร15:00-18:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  24 จันทร์10:00-12:003102141C20020W   CLOSED 
  ศุกร์15:00-18:003403 A141L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA
ผู้คุมสอบปลายภาค:
 แพร่
  01 พุธ10:00-12:00303/2 : 801801C34340W    
  จันทร์13:00-16:00ST103803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1
27-27-0
7-7-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กป 1-27 +อป
  02 พุธ10:00-12:00303/2 : 801801C33330W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 130-30-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กป 36-66
  03 พุธ10:00-12:00303/2 : 801801C30282W    
  อังคาร13:00-16:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 1
23-8-15
20-20-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: กป 28-35 +bio
  04 จันทร์11:00-12:00N103:811811C30237W    
  พฤหัสบดี11:00-12:00N103:811811C      
  ศุกร์13:00-16:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 120-20-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: ผส
 ชุมพร
  01 จันทร์10:00-12:00306716C50500W    
  พฤหัสบดี13:00-16:00LAB3701L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1
เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1
40-17-23
40-10-30
40-20-20
45-0-45
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 716 ห้อง 401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ กรรมการกำกับห้องสอบ 1
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส กรรมการกำกับห้องสอบ 2
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
สสารและการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารสัมพันธ์ตารางธาตุและสมบัติของธาตุในตารางธาตุโครงสร้างของอะตอมพันธะเคมีสารละลายสมดุลกรด-เบสไฟฟ้าเคมีจลนศาสตร์และอุณหพลศาสตร์

Matters and changes, stoichiometry, periodic table and properties of elements, atomic structure, chemical bonding, solution and acid- bases equilibria, electrochemistry, chemical kinetics and thermodynamics.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47