เมนูหลัก

คม210เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
สังกัดวิทยาศาสตร์, เคมี
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม100 หรือ
คม103 และ คม104 หรือ
คม105 และ คม106 หรือ
คม100 หรือ
คม100 หรือ
คม103 และ คม104 หรือ
คม103 และ คม104 หรือ
คม103 และ คม104
รายวิชาต่อเนื่อง:คม510, ทก332, ทน320
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00วิทย์ 2311105C36360W    
  อังคาร11:00-14:00Lวิทย์ 2304105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
อาจารย์ ดร.อนุกุล บุญเลิศ
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  02 จันทร์10:00-12:00วิทย์ 2311105C36360W    
  พฤหัสบดี08:00-11:00Lวิทย์ 2304105L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
สอบกลางภาค: 29 ส.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ดาว แสงบุญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
 แพร่
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00N108:811811C30264W    
  อังคาร16:00-19:00ST101803L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ชั้นปี 4
เทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 2
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปี 2
5-2-3
16-15-1
9-9-0
สอบกลางภาค: 27 ส.ค. 2562 เวลา 16:00 - 19:00 อาคาร 801 ห้อง 116 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 28 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
หมายเหตุ: ทน+ทช
Course Description
การศึกษาการวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการวิเคราะห์โดยปริมาตรและปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสารประกอบบางชนิดในตัวอย่างรวมทั้งการวิเคราะห์เชิงเครื่องมือโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีและสเปกโทรสโกปี

Study of gravimetric, volumetric analyses and their practical laboratories for the quantitative determination of selected compounds in various samples, including instrumental analysis by chromatographic and spectroscopic techniques.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49