เมนูหลัก

ชย303พิษวิทยาในสิ่งแวดล้อม
Environmental Toxicology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, ชีววิทยาประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:30113 : 801801C330W    
  ศุกร์10:00-11:30N106:811811C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
สำรองให้:ชีววิทยาประยุกต์ ชั้นปี 43-3-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาผลของสารพิษหรือสิ่งที่ทำให้เกิดพิษทางชีววิทยาและสรีรวิทยาของสัตว์ พืช และมนุษย์ในชุมชน ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และมนุษย์ ข้อมูลพิษวิทยาเพื่อการดูแลสุขภาพของมนุษย์ในชุมชน
การดูดซึมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย หลักการทดสอบสารพิษ สารก่อมะเร็ง สารพิษก่อการกลายพันธุ์ สารก่อลูกวิรูป
The study of various toxic substances or the study of toxic agents cause the effect to biological and physiological system of animal, plant and human in comunity, environmental pollution cause directly and indirect effect to ecosystem of an organisms;
animal, plant, microorganism and human, the route of toxicants or the contaminants pass into human body being in communities, the study of toxicity test includes the test of carcinogenicity and teratogenicity.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47