เมนูหลัก

วส462วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร
Medicinal Plant Seed Technology
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, วิทยาการสมุนไพร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์12:00-14:00AGS 01120C45540W    
  อาทิตย์14:00-17:00AGS 01120L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์วินัย แสงแก้ว
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาวิทยาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ พฤกษศาสตร์และสรีรวิทยาของเมล็ด การพัฒนา ความงอก ความเข็งแรง การพักตัว การเสื่อมคุณภาพ การผลิต และการรับรองเมล็ดพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การปรับสภาพ การเก็บรักษา การตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งการตลาดของเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร

Study of seed science, technology and relatives such as seed physiology, development, germination, vigor, dormancy, deterioration, production, harvest, processing, storage, testing certify, includes of herbal seed marketing.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48