เมนูหลัก

วส341หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
Principle of Thai Traditional Medicine and Medicinal plant
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, วิทยาการสมุนไพร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00PT212B126C302010W    
  ศุกร์13:00-16:00AGS 01120L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์วินัย แสงแก้ว
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของแพทย์แผนไทย ปรัชญาและแนวคิดพื้นฐาน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาแพทย์แผนไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยในการประกอบโรคศิลปะ คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการเภสัชกรรมไทย เวชกรรมไทยและผดุงครรภ์ไทย การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
Study on principle of Thai traditional medicine, evolution, indigenous knowledge, present status, law and relevancies. Ethics and morals for Thai traditional medicine. Principle of Thai pharmaceutics , obstetrics , medicines and herbal usages.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47