เมนูหลัก

กท324ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานราชการ
Information Systems for Bureaucracy Administration
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, การปกครองท้องถิ่น
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 ชุมพร
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:00OUTDOORี707C17170W    
  ศุกร์13:00-15:00OUTDOORี707L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
สำรองให้:การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 317-17-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
แนวความคิด และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับการบริหารราชการ และการศึกษาทางรัฐศาสตร์ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น และผลกระทบต่อการบริหารราชการ
รวมถึงสถานะและบทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง และภาคประชาชนในปัจจุบัน
Concepts and general principles of information systems technology and apply in practice for government and political science study. The elements of information system management, relationships between those elements and impacts to government.
Role and status of information systems technology in political system, contemporary political participation and movement.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47