เมนูหลัก

กป426กฎหมายและนโยบายสำหรับเกษตรและป่าไม้
Law and Policy for Agriculture and Forestry
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เกษตรป่าไม้
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00FR101:812812C30291W    
  พฤหัสบดี16:00-19:00FF ฟาร์มป่าไม้807L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สุมัย หมายหมั้น
สำรองให้:เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 320-19-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เอกเลือก
Course Description
กฎหมาย อนุสัญญา และข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดิน การบุกรุก และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ระดับชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านการเกษตรและป่าไม้
Study on agroforestry features and designs, environmental factors in agroforest ecosystem, soil fertility in agroforest system, effects of agroforest ecosystem, products and economic assessment in agroforestry system, appropriate management for agroforestry system,
quality of life in agroforest societies, agroforestry and rural development, and comparative study on various agroforest areas.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47