เมนูหลัก

ผส220เทคโนโลยีการผลิตสุกร
Swine Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00AT 102814C25232W    
  อังคาร13:00-16:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
22-20-2
15-3-12
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การผลิตสุกรเชิงการค้า การตลาด ประเภทและพันธุ์สุกร อาหารและการให้อาหารสุกร การจัดการสุกรระยะต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบมาตราฐานฟาร์ม การวางแผนการผลิต โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร โรคและสุขาภิบาลที่สำคัญในสุกร

Commercial swine production, marketing, types and breeds of swine, food and feeding swine, swine management under role and farm standard, production planning, housing and feeding swine, disease and sanitation in the swine.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47