เมนูหลัก

ผส230เทคโนโลยีการผลิตโคนมและโคเนื้อ
Dairy and Beef Production Technology
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00AT 102814C402317W    
  อังคาร16:00-19:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
22-20-2
10-3-7
สอบกลางภาค: 30 ส.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 114 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความเป็นมาและระบบการเลี้ยงในประเทศไทย ความสำคัญของการเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ สถานการณ์การผลิตโคนม โคเนื้อในประเทศไทย ตลาด ลักษณะพันธุ์โคนมและโคเนื้อ การจัดการ การให้อาหาร โรคที่สำคัญที่พบในการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมและการสุขาภิบาล โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในฟาร์มโคนมและโคเนื้อ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อและโคนม ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จากโคเนื้อและโคนม กฎ ระเบียบและมาตรฐานฟาร์มโคนม โคเนื้อ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการคำนวณการผลิต

History and production system of beef and dairy cattle in Thailand, the importance of dairy and beef cattle production, the current production in Thailand and marketing, breed’s characteristic of beef and dairy cattle, management system including feeding management, important disease that occur in beef and dairy cattle and sanitation sanitation program, housing and equipment technology that use in beef and dairy production. Products form beef and dairy cattle. Role and farm standard of dairy and beef cattle. The computer program is measured productive performance.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47