เมนูหลัก

ผส350โภชนศาสตร์สัตว์เบื้องต้น
Principles of Animal Nutrition
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: คม320 หรือ
คม320
รายวิชาต่อเนื่อง:ผส353
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:00AT 102814C30264W    
  พฤหัสบดี09:00-10:00AT 102814C      
  พฤหัสบดี13:00-16:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 327-26-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
โภชนะและสารอาหารที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต การเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของสัตว์ ระบบการย่อยอาหาร การดูดซึม และการใช้ประโยชน์ของโภชนะในร่างกายสัตว์ การประเมินคุณค่าทางโภชนศาสตร์เบื้องต้น

Nutrients and substance for maintenance, growth and production of animal. Digestive system, nutrient absorption and utilization. Basic nutrient determination.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48