เมนูหลัก

ผส360กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Domestic Animal
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว220
รายวิชาต่อเนื่อง:ผส362, ผส363
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00AT 102814C16160W    
  พุธ10:00-13:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
12-12-0
4-4-0
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
สอบปลายภาค: 29 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การศึกษาเกี่ยวกับ รูปร่างและการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ การก่อร่างของอวัยวะ องค์ประกอบ รูปร่างและตำแหน่งของอวัยวะ หน้าที่การทำงานของอวัยวะของระบบต่าง ๆ ในร่างกายสัตว์ การตอบสนองร่างกายสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในร่างกาย

To study of shape location and function of cell and tissue of the farm animal. Organization of the organ, composition, shape and location of animal’s organ. The function of various organ in animal body; how animal responded to change of internal environment and external environment.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47