เมนูหลัก

ผส370การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์
Experimental Design and Analysis in Animal Research
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สต301
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00AT 103814C301515W    
  ศุกร์15:00-18:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1
12-12-0
15-3-12
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักการวางแผนการทดลอง เน้นการวิเคราะห์ผลและแปลความหมายจากการวิเคราะห์ การวางแผนการทดลองพื้นฐานแบบ Completely Randomized Design, Randomized Block Design, Latin Square Design การทดลองแบบ Factorial และ Split Plot Design การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ การประมาณค่าสูญหาย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

Principles of experimental design, data analysis and interpretation, basic of experimental design such as Completely Randomized Design, Randomized Block Design, Latin Square Design. Split Plot and factorial trial, mean comparing, missing data estimation, analysis of covariance, the use of software in data analysis.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47