เมนูหลัก

ผส461การจัดการของเสียปศุสัตว์
Livestock Waste Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00AT 102814C30264W    
  ศุกร์16:00-19:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ ทองเรือง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 327-26-1
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 103 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญของการจัดการของเสียปศุสัตว์ การจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ การนำของเสียไปใช้ประโยชน์ ระบบแก็สชีวภาพ ระบบบำบัดน้ำเสีย มาตรฐานของน้ำเสียและมลภาวะ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คาร์บอนฟุตปรินท์ มีการศึกษานอกสถานที่

The importance of livestgock waste management, livestgock waste management, waste utilization, biogas systems, wastewater treatment system. Standards of waste water and pollution, laws, carbon Foot Print Field trips included.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49