เมนูหลัก

ผส470การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00AT 102814C30300W    
  พฤหัสบดี15:00-18:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 4
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
26-26-0
4-4-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
หลักพันธุศาสตร์และสถิติสำหรับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การประมาณค่าอัตราพันธุกรรมอัตราซ้ำ และค่าการผสมพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ อัตราเลือดชิดและความสัมพันธ์ระหว่างญาติ หลักการคัดเลือกและระบบผสมพันธุ์สัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

Genetic and statistic for animal breeding, heritability, repeatability and breeding value estimation. Inheritance of qualitative and quantitative traits. Inbreeding and relationship coefficients, principle of selection and mating systems, domestic animals breeding in Thailand.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47