เมนูหลัก

ผส481การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
Livestock Business Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:00AT 102814C30300W    
  ศุกร์15:00-18:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 4
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
26-26-0
4-4-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญ แนวความคิดธุรกิจปศุสัตว์สมัยใหม่ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจปศุสัตว์ บทบาทและความสำคัญของตลาดสินค้าปศุสัตว์สมัยใหม่ ลักษณะอุปสงค์และอุปทานของสินค้าปศุสัตว์ วิถีการตลาดและประสิทธิภาพการตลาด การวิเคราะห์ต้นทุน กำไร การลงทุน ความเสี่ยงและความเป็นไปได้ของการจัดการธุรกิจปศุสัตว์ การจัดการองค์ประกอบธุรกิจและการลงทุน การเขียนแผนธุรกิจ และการวิเคราะห์กรณีตัวอย่างทางธุรกิจทางปศุสัตว์

A study of the meaning, importance and concept of modern livestock business. Characteristics of the type of livestock business, role and importance of modern livestock marketing, demand and supply of livestock products, marketing channel and performance, cost-profit analysis, investments, risk and feasibility of livestock business management. Management of business components and investment, business plan writing, and livestock business case analysis.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47