เมนูหลัก

ผส310การจัดการฟาร์มไก่เชิงการค้า
Commercial Chicken Farm Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ผส210 หรือ
ผส210 หรือ
ผส210
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00AT 102814C20911W    
  จันทร์13:00-16:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 3
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
12-9-3
4-0-4
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 25 ต.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
การบริหารงานและการวางแผนการผลิตอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัจจัยการเลี้ยงที่สำคัญของอุตสาหกรรม คำนวณบริหารจัดการธุรกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ และไก่ไข่ การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัจจัยทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ระบบการจัดการฟาร์มของไก่กระทง ไก่ไข่ และไก่พ่อแม่พันธุ์ ใช้ระบบสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปที่สำคัญเพื่อค้นหาข้อมูลเพื่อใช้วางแผนการผลิต ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ ศึกษากรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการเลี้ยงไก่รูปแบบต่าง ๆ ศึกษานอกสถานที่โดยเยี่ยมชมกิจการของฟาร์มที่ประสบความสำเร็จ

Chicken production project planning and writing, business management of broiler and layer production performance analysis. Factors affected chicken production. Broiler, layer and breeder management system. Innovation of poultry industry. A case study of the various farms. Field trips included.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47