เมนูหลัก

ผส311การเลี้ยงไก่ชน
Raising Fighting Cock
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00AT 101814C50545W    
  พุธ10:00-13:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่: อาจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
สำรองให้:มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทุกชั้นปี50-5-45
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เสรี
Course Description
บทบาทความสำคัญของไก่ชน ชีววิทยาพื้นฐานของไก่ชน กายวิภาคและสรีระวิทยาไก่ชน พฤติกรรมของไก่ชน ลักษณะทั่วไปของไก่ชนที่สำคัญ พันธุ์และการวางแผนการปรับปรุงพันธุ์ อาหารและการให้อาหาร โรคและการสุขาภิบาล การจัดการฟาร์มไก่ชน การสืบพันธุ์และวิธีการผสมพันธุ์ การตลาดไก่ชน

Role and important of fighting cock, fundamental biology of fighting cock, anatomy and physiology of fighting cock, breeds and breeding, feed and feeding, disease and sanitation, farm management, reproduction and breeding methods, marketing of fighting cock.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49