เมนูหลัก

ผส340การเลี้ยงม้า
Equine Husbandry
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
รายชื่อ  

 แพร่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-10:00N203:811811C502624W    
  พุธ16:00-19:00FA ฟาร์มสัตว์805L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: นายสมศักดิ์ กันถาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ทุกชั้นปี
22-20-2
30-6-24
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 115 : 801
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เสรี
Course Description
ความสำคัญและการเลี้ยงม้าต่อประเทศชาติ กายวิภาคและสรีรวิทยาของม้า ระบบการเคลื่อนที่ของม้า โรงเรือนและอุปกรณ์สำหรับม้า พันธุ์และการบำรุงรักษาม้า การสืบพันธุ์ของม้า การให้อาหารม้า โรคและการสุขาภิบาลม้า การฝึกม้าและการจัดการทั่วไป

The importance of raising horses for the country, anatomy and physiology of the horse. The motion system of the horse. Stable and equipment for horses. Breed and maintaining horses. Reproduction of the horse. Feeding a horse. Horse health and sanitation. Horse training and general management.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47