เมนูหลัก

พส420การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
Horticultural Crops Improvement
สังกัดผลิตกรรมการเกษตร, พืชสวน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ชว340 หรือ
ชว340 หรือ
ชว340 หรือ
พธ340
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปและเทคนิคใหม่ๆ ในการผสมพันธุ์พืช และการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการ Selection Hybridization และการใช้ประโยชน์ของ Hybrid vigor การปฏิบัติเน้นหนักการผสมพันธุ์พืชสวนประดับ พืชผักไม้ผล ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศและท้องถิ่น

This subject consists of general and modern techniques on plant breeding and improvement by using selection, hybridization, and the use of hybrid vigor, the practical is also consider the breeding of ornamental,
vegetable, and fruit crops which have the country and local economical importance
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47