เมนูหลัก

กท221การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน
Human Resources Management in Public
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, การปกครองท้องถิ่น
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และทฤษฎีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการวางแผน การวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์สมรรถนะ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายแรงงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาสมรรถนะ วัฒนธรรมองค์การ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
Meaning, importance of human resource management, concepts and theories of human resource management, policy and planning, job analysis, competency analysis, recruitment, selection, training and training, wage management, salary, compensation and welfare, performance appraisal, maintaining
human resource, labor relations and laws, change management, performance management, performance development, organizational culture, information systems for human resource management, ethics in human resource management and trends in human resource management in the future.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47