เมนูหลัก

ผส370การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์
Experimental Design and Analysis in Animal Research
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: สต301
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการวางแผนการทดลอง เน้นการวิเคราะห์ผลและแปลความหมายจากการวิเคราะห์ การวางแผนการทดลองพื้นฐานแบบ Completely Randomized Design, Randomized Block Design, Latin Square Design การทดลองแบบ Factorial และ Split Plot Design การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทรีทเมนต์ การประมาณค่าสูญหาย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล

Principles of experimental design, data analysis and interpretation, basic of experimental design such as Completely Randomized Design, Randomized Block Design, Latin Square Design. Split Plot and factorial trial, mean comparing, missing data estimation, analysis of covariance, the use of software in data analysis.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47