เมนูหลัก

ตารางเรียน/สอบของรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ชื่อนาย พชร สิมาชัย
สถานภาพสำเร็จการศึกษา ('ณ วันที่ 16/08/2556)
คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
อ. ที่ปรึกษาอาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร
ปีการศึกษา2552  / 1 2 3  ระหว่าง  16/1/2555 - 22/1/2555 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ ศท141
(3) 1, 107 : 801
801
  คศ105
(3) 3, 106 : 801
801
  ศท021
(3) 2, 303/2 : 801
801
 ศศ211
(3) 1, 302/2 : 801
801
   
อังคาร ทส101
(3) 1, N106:811
811
  ผษ101
(3) 2, 302/2 : 801
801
  คศ105
(3) 3, 106 : 801
801
     
 
พุธ
 
           
พฤหัสบดี ศท141
(3) 1, S1.LAB : 801
801
  ศศ211
(3) 1, 302/2 : 801
801
      ศท021
(3) 2, 303/2 : 801
801
 
ศุกร์    ทส101
(3) 1, C3 COM : 801
801
   ผษ101
(3) 2, 302/2 : 801
801
   
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ

ตารางสอบ
รหัสวิชาชื่อรายวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  คศ105  คณิตศาสตร์สำหรับบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 1
Mathematics for Business and Economics 1
3(C) 5 ส.ค. 2552
เวลา 08:00-11:00
N/A
(C) 28 ก.ย. 2552
เวลา 09:00-12:00
N/A
  ทส101  เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
Computer Information Technology
1(C) 6 ส.ค. 2552
เวลา 12:00-15:00
N/A
(C) 7 ต.ค. 2552
เวลา 09:00-12:00
N/A
  ผษ101  เกษตรเพื่อชีวิต
Agriculture for Life
2(C) 3 ส.ค. 2552
เวลา 16:00-19:00
N/A
(C) 8 ต.ค. 2552
เวลา 13:00-16:00
N/A
  ศท021  สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Social Sciences in Everyday Life
2(C) 5 ส.ค. 2552
เวลา 12:00-15:00
N/A
(C) 6 ต.ค. 2552
เวลา 13:00-16:00
N/A
  ศท141  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
Fundamental English 1
1(C) 3 ส.ค. 2552
เวลา 08:00-11:00
(C) 2 ต.ค. 2552
เวลา 09:00-12:00
104 : 801
  ศศ211  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
Elementary Economics
1(C) 7 ส.ค. 2552
เวลา 08:00-11:00
N/A
(C) 5 ต.ค. 2552
เวลา 09:00-12:00
N/A
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 48