หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชศาสตร์ (พืชไร่)

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท120 การใช้ห้องสมุด
 Library Usage
1 (1-0-0)
ศท102 สังคมวิทยา
 Sociology
3 (3-0-0)

 2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท111 พลานามัย 2
 Physical Education 2
1 (0-2-0)
ศท110 พลานามัย 1
 Physical Education 1
1 (1-0-2)
บธ430 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล
 Human Relations and Personnel Management
3 (3-0-0)
ศท101 จิตวิทยาทั่วไป
 General Psychology
3 (3-0-0)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท130 ภาษาไทย
 Thai
3 (3-0-6)

 4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ฟส103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics 1
3 (2-3-1)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 53
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กธ310 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม
 Farm Machinery
3 (2-3-5)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
พร251 พืชเศรษฐกิจ
 Economic Crops
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
 Seed Technology
3 (2-3-5)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย
 Soil Fertility and Fertilizer Usage
3 (2-3-0)
คน200 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-1)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์ประยุกต์
 Applied Genetics
3 (2-3-5)
พส201 หลักพืชสวน
 Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
กธ422 การจัดการดินและการให้น้ำ
 Soil and Water Management
3 (2-3-5)
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Entomology
4 (3-3-7)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
พร498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-9-0)
พส495 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1
 Farm Practice 1
1 (0-3-0)
พส497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
พส496 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2
 Farm Practice 2
1 (0-3-0)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร451 พืชน้ำมัน
 Oil Crops
3 (2-3-5)
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Production
3 (2-3-5)
พร443 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
 Post Harvest Handling of Field Crops
3 (2-3-5)
พร454 การผลิตมันฝรั่งและหัวพันธุ์มันฝรั่ง
 Potato and Seed Potato Production
3 (2-3-5)
พร450 ธัญพืช
 Cereal Crops
3 (2-3-5)
พร452 พืชเส้นใย
 Fiber Crops
3 (2-3-5)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information System
3 (2-3-5)
กฏ470 การผลิตหม่อนและไหม
 Mulberry and Silk Production
3 (2-3-5)
พร456 ระบบการปลูกพืช
 Cropping System
3 (2-3-5)
พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 Plant Growth Substances
3 (2-3-5)
กฏ320 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
 Economic Entomology
3 (2-3-5)
พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่
 Research Techniques for Agronomy
3 (2-3-5)
พร442 การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 Seed Analysis and Quality Testing
3 (1-4-4)
พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 Post Harvest Physiology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-5)
บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1
 Business Law 1
3 (3-0-6)
กธ320 หลักการชลประทาน
 Principles of Irrigation
3 (2-3-5)
กธ321 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
 Agricultural Meteorology
3 (2-3-5)
พร351 กระบวนการผลิตยาสูบ
 Process of Tobacco Production
3 (2-3-5)
พร455 การผลิตพืชหัว
 Tuber Crops Production
3 (2-3-5)
รพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weed and Weed Control
3 (2-3-5)
รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ
 Diseases of Economic Crops
3 (2-3-5)

 8   กลุ่มวิชาวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : -
 9   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47