หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชศาสตร์ (พืชสวนประดับ)

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท102 สังคมวิทยา
 Sociology
3 (3-0-0)
ศท120 การใช้ห้องสมุด
 Library Usage
1 (1-0-0)

 2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ430 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล
 Human Relations and Personnel Management
3 (3-0-0)
ศท101 จิตวิทยาทั่วไป
 General Psychology
3 (3-0-0)
ศท110 พลานามัย 1
 Physical Education 1
1 (1-0-2)
ศท111 พลานามัย 2
 Physical Education 2
1 (0-2-0)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท130 ภาษาไทย
 Thai
3 (3-0-6)

 4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ฟส103 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics 1
3 (2-3-1)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Entomology
4 (3-3-7)
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
กธ310 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม
 Farm Machinery
3 (2-3-5)
กธ320 หลักการชลประทาน
 Principles of Irrigation
3 (2-3-5)
กธ422 การจัดการดินและการให้น้ำ
 Soil and Water Management
3 (2-3-5)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์ประยุกต์
 Applied Genetics
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
ดป421 ความอุดมสมบูรณ์ของดินและการใช้ปุ๋ย
 Soil Fertility and Fertilizer Usage
3 (2-3-0)
บธ320 กฎหมายธุรกิจ 1
 Business Law 1
3 (3-0-6)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-5)
พส201 หลักพืชสวน
 Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 Horticultural Crops Improvement
3 (2-3-5)
รพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weed and Weed Control
3 (2-3-5)
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส300 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ
 Plant Materials and Ornamental Plants Identification
3 (2-3-5)
พส303 กล้วยไม้เบื้องต้น
 Introduction to Orchidology
3 (2-3-5)
พส360 การออกแบบจัดสวน
 Landscape Planning and Design
3 (2-3-5)
พส410 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
 Commercial Cut Flower Production
3 (2-3-5)
พส423 เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวน
 Horticultural Seed Technology
3 (2-3-5)
พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 Post Harvest Physiology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส450 เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้
 Orchid Production Technology
3 (2-3-5)
พส495 การปฏิบัติงานฟาร์ม 1
 Farm Practice 1
1 (0-3-0)
พส496 การปฏิบัติงานฟาร์ม 2
 Farm Practice 2
1 (0-3-0)
พส497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
พส498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-0-0)
พส499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส411 การผลิตไม้กระถาง
 Pot Plant Production
3 (2-3-5)
พส412 การผลิตไม้ดอกประเภทหัว
 Flowering Bulb Crop Production
3 (2-3-5)
พส413 การผลิตเห็ด
 Mushroom Production
3 (2-3-5)
พส414 การผลิตมะเขือเทศ
 Tomato Production
3 (2-3-5)
พส418 การผลิตพืชหัว
 Root and Tuber Crops Production
3 (2-3-5)
พส419 การผลิตส้ม
 Citrus Production
3 (2-3-5)
พส422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
 Flower Seed Production
3 (2-3-5)
พส431 การผลิตไม้ดอกฝืนธรรมชาติ
 Commercial Flower Forcing
3 (2-3-5)
พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 Plant Growth Substances
3 (2-3-5)
พส433 ฮอร์โมนพืช
 Plant Hormones
3 (2-3-5)
พส440 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในพืชสวน
 Environmental Control in Horticulture
3 (2-3-5)
พส441 การจัดการหญ้าสนาม
 Turfgrass Management
3 (2-3-5)
พส442 การดูแลรักษาพฤกษชาติ
 Arboriculture
3 (2-3-5)
พส443 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
 Retail Nursery Management
3 (2-3-5)
พส445 การจัดการสวนไม้ผล
 Orchard Management
3 (2-3-5)
พส451 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Technology of Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
พส454 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
 Industrail Fruit Crops 1
3 (2-3-5)
พส455 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2
 Industrial Fruit Crops 2
3 (2-3-5)
พส460 การตัดสินไม้ดอกไม้ประดับ
 Ornamental Plant Judging
3 (2-3-5)
พส461 พืชสมุนไพร
 Medicinal Plants
3 (2-3-5)
พส463 เกษตรป่าไม้
 Agroforestry
3 (2-3-5)
พส465 การประกวดและตัดสินพืช
 Plants Judging
3 (2-3-5)
พส466 ผักสวนครัว
 Vegetable Gardening
3 (2-3-5)
พส470 ไม้ผลประเภทนัท
 Nuts
3 (2-3-5)

 8   กลุ่มวิชาวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : -
 9   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49