หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชศาสตร์ (ไม้ผล)

 1   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)

 3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)

 4   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
พส330 สรีรวิทยาพืชสวน
 Horticultual Crop Physiology
3 (2-3-5)
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
พส457 เทคนิคการวางแผนทดลองและการวิจัยทางพืชสวน
 Technique of Horticultural Research and Experimental Design
3 (2-3-5)
พส420 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 Horticultural Crops Improvement
3 (2-3-5)
ศก332 การตลาดเกษตร
 Agricultural Marketing
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส302 ไม้ผลเบื้องต้น
 Introduction to Pomology
3 (2-3-5)
พส430 สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
 Post Harvest Physiology of Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส417 ไม้ผลเขตหนาว
 Temperate Fruit Crops
3 (2-3-5)
พส499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
พส498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-0-0)
พส416 ไม้ผลเขตกึ่งร้อน
 Sub Tropical Fruit Crops
3 (2-3-5)
พส394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 4
 Horticultural Farm Practice 4
1 (0-3-1)
พส350 เทคโนโลยีการขยายพันธุ์ไม้ผล
 Fruit Crop Propagation Technology
3 (2-3-5)
พส497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
พส415 ไม้ผลเขตร้อน
 Tropical Fruit Crops
3 (2-3-5)
พส393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชสวน 3
 Horticultural Farm Practice 3
1 (0-3-1)

 6   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส469 กล้วยไม้พื้นเมืองไทยเบื้องต้น
 Introduction to Thai Native Orchids
3 (2-3-5)
พส471 พืชน้ำหอม
 Essential Oil Crops
3 (2-3-5)
พส472 ระบบการผลิตและการสร้างสวนไม้ผล
 Production System and Orchard Establishment
3 (2-3-5)
พส474 การผลิตพืชสวนที่ดีและเหมาะสม
 Good Agricultural Practice (GAP) for Horticultural Crops
3 (2-3-5)
พส424 เทคนิคการผสมพันธุ์ผัก
 Vegetable Breeding Techniques
3 (2-3-5)
พส440 การควบคุมสิ่งแวดล้อมในพืชสวน
 Environmental Control in Horticulture
3 (2-3-5)
พส450 เทคโนโลยีการเลี้ยงกล้วยไม้
 Orchid Production Technology
3 (2-3-5)
พส451 เทคโนโลยีการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Technology of Plant Tissue Culture
3 (2-3-5)
พส454 ไม้ผลอุตสาหกรรม 1
 Industrail Fruit Crops 1
3 (2-3-5)
พส465 การประกวดและตัดสินพืช
 Plants Judging
3 (2-3-5)
พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-5)
พส441 การจัดการหญ้าสนาม
 Turfgrass Management
3 (2-3-5)
พส461 พืชสมุนไพร
 Medicinal Plants
3 (2-3-5)
บธ301 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
ศก231 เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
 Economics and Agricultural Technology Development
1 (1-0-0)
พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information System
3 (2-3-5)
พส411 การผลิตไม้กระถาง
 Pot Plant Production
3 (2-3-5)
พส414 การผลิตมะเขือเทศ
 Tomato Production
3 (2-3-5)
พส433 ฮอร์โมนพืช
 Plant Hormones
3 (2-3-5)
พส460 การตัดสินไม้ดอกไม้ประดับ
 Ornamental Plant Judging
3 (2-3-5)
บธ402 ธุรกิจขนาดย่อม
 Small Business
3 (2-2-5)
พส300 วัสดุพืชพรรณและการจำแนกไม้ดอกไม้ประดับ
 Plant Materials and Ornamental Plants Identification
3 (2-3-5)
พส419 การผลิตส้ม
 Citrus Production
3 (2-3-5)
พส431 การผลิตไม้ดอกฝืนธรรมชาติ
 Commercial Flower Forcing
3 (2-3-5)
พส455 ไม้ผลอุตสาหกรรม 2
 Industrial Fruit Crops 2
3 (2-3-5)
พส467 การจัดและตกแต่งดอกไม้
 Floral Design and Arrangement
3 (2-3-5)
พส468 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
 Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources
3 (2-3-5)
พส445 การจัดการสวนไม้ผล
 Orchard Management
3 (2-3-5)
พส442 การดูแลรักษาพฤกษชาติ
 Arboriculture
3 (2-3-5)
พส422 การผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอก
 Flower Seed Production
3 (2-3-5)
พส413 การผลิตเห็ด
 Mushroom Production
3 (2-3-5)
พส412 การผลิตไม้ดอกประเภทหัว
 Flowering Bulb Crop Production
3 (2-3-5)
พส410 ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า
 Commercial Cut Flower Production
3 (2-3-5)
พส475 ไม้ผลเศรษฐกิจ
 Economic Fruit Crops
3 (2-3-5)
พส473 การผลิตไม้ผลนอกฤดู
 Off Season Fruit Production
3 (2-3-5)
พส470 ไม้ผลประเภทนัท
 Nuts
3 (2-3-5)
พส463 เกษตรป่าไม้
 Agroforestry
3 (2-3-5)
พส432 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 Plant Growth Substances
3 (2-3-5)
คพ203 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology
3 (2-2-5)
พส418 การผลิตพืชหัว
 Root and Tuber Crops Production
3 (2-3-5)
พส466 ผักสวนครัว
 Vegetable Gardening
3 (2-3-5)
พส443 การจัดร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ
 Retail Nursery Management
3 (2-3-5)
พส421 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก
 Vegetable Seed Production
3 (2-3-5)

 7   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พล322 การเลี้ยงปลาสวยงาม
 Ornamental Fish Culture
3 (2-3-5)
พล403 อาหารปลา
 Fish Nutrition
3 (2-3-0)
จป313 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการประมง
 Fishery Environment Management
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47