หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืช

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 55
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กธ320 หลักการชลประทาน
 Principles of Irrigation
3 (2-3-5)
กธ412 อุปกรณ์ในฟาร์ม
 Farm Equipments
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คม321 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratories
1 (0-3-1)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ300 กีฎวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Entomology
4 (3-3-7)
กฏ300 กีฏวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Entomology
4 (3-3-7)
กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 Pesticides
3 (2-3-5)
กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
 Pesticides
3 (2-3-5)
กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์
 Pesticides
3 (2-3-5)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
มจ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
มจ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
มจ499 การศึกษา หรือการฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
รพ300 โรคพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Pathology
4 (3-3-7)
รพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weed and Weed Control
3 (2-3-5)
รพ400 วิทยาการเชื้อรา
 Mycology
3 (2-3-5)
รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ
 Diseases of Economic Crops
3 (2-3-5)
รพ430 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช
 Ecology of Plant Pathogens
3 (2-3-5)
รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช
 Plant Diseases Diagnosis
3 (2-3-5)
รพ499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
อพ397 การปฏิบัติงานฟาร์ม
 Farm Practice
1 (0-90-0)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ451 การจัดการแมลงศัตรูพืช
 Insect Pest Management
3 (2-3-5)
พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-5)
รพ411 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 Plant Diseases Caused by Fungi
3 (2-3-5)
รพ412 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
 Plant Diseases Caused by Bacteria
3 (2-3-5)
รพ451 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี
 Biological Control of Plant Pathogens
3 (2-3-5)
รพ471 วิทยาการเห็ด
 Mushroom Technology
3 (2-3-5)
วพ361 การจัดการวัชพืชในสนามหญ้า
 Turfgrass Weed Management
3 (2-3-6)

 8   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48