หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : เกษตรเคมี

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
อก102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
อก101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ200 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
 Introduction to Business
3 (3-0-6)
พส201 หลักพืชสวน
 Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
พร251 พืชเศรษฐกิจ
 Economic Crops
3 (2-3-5)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)
กค302 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม
 Agriculture and the Environment
3 (3-0-0)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
จป111 การประมงทั่วไป
 General Fisheries
3 (3-0-6)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส425 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์
 Seed Busioness Management
3 (2-3-1)
กค301 วัสดุเกษตรเบื้องต้น
 Introduction to Agricultural Matreials
3 (3-0-0)
กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
 Studying or Training in Specific Topics 2
1 (0-3-1)
บธ301 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (2-2-5)
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
บช111 การบัญชีขั้นต้น
 Principles of Accounting
3 (3-0-6)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
สศ307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์
 Drugs and Feed Additives in Animal Production
3 (3-0-6)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
บธ301 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1
 Studying or Training in Specific Topics 1
1 (0-3-0)
กค401 การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 Safty and Efficient Handling
3 (2-3-1)
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
กง305 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 New Venture and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
สศ303 อาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ
 Animal Feed and Quality Control
3 (3-0-6)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
บธ410 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (2-2-5)
ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (3-0-6)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (3-0-6)
จป321 การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Aquaculture Farm Management
3 (3-0-6)
รพ471 วิทยาการเห็ด
 Mushroom Technology
3 (2-3-5)
สศ481 การตลาดสัตว์ปีก
 Poultry Marketing
3 (3-0-6)
สศ483 การตลาดสุกร
 Swine Marketing
3 (2-3-5)
สศ491 กฎหมายอาหารสัตว์
 Feed Law
3 (2-3-5)
จป421 การจัดการธุรกิจประมง
 Fisheries Business Management
3 (2-3-5)
สศ482 การตลาดโค-กระบือ
 Cattle and Buffalo Marketing
3 (2-3-5)
ดป481 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน
 Soil Ecotoxicology
3 (2-3-5)
พล323 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 The use of drugs and Chemicals in Aquaculture
3 (2-3-5)
พล322 การเลี้ยงปลาสวยงาม
 Ornamental Fish Culture
3 (2-3-5)
พส467 การจัดและตกแต่งดอกไม้
 Floral Design and Arrangement
3 (2-3-5)
พล421 หลักการเพาะเลี้ยงกุ้ง
 Shrimp Culture
3 (2-3-5)
พล431 การจัดการอาหารสัตว์น้ำ
 Aquatic Animal Feed Management
3 (3-0-1)
ดป489 เกษตรธรรมชาติ
 Natural Farming
3 (2-3-5)
สศ353 การจัดการอาหารสัตว์
 Animal Feed Management
3 (2-3-5)
สศ304 สารเสริมในอาหาร
 Feed Additives
3 (3-0-6)
สศ484 สหกรณ์โคนมและการตลาด
 Dairy Co-operatives and Marketing
3 (2-3-5)
จป322 การจัดการผลผลิตและการตลาดสัตว์น้ำ
 Fishery Products and Marketing Management
3 (3-0-6)
วพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weeds and Their Control
3 (2-3-5)
รพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weed and Weed Control
3 (2-3-5)

 8   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47