หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : บริหารธุรกิจ
 หลักสูตร : การบัญชี (เทียบเข้าเรียน)

 1   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)

 2   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท245 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 1
 English for Social Sciences 1
3 (2-2-5)
ศท246 ภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์ 2
 English for Social Sciences 2
3 (2-2-5)

 3   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)

 4   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กง201 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (2-2-5)
บช111 การบัญชีขั้นต้น
 Principles of Accounting
3 (3-0-6)
บช151 การภาษีอากร
 Taxation
3 (3-0-6)
บช161 กฏหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบัญชี
 Law for Business and Accounting
3 (3-0-6)
บธ342 การบริหารการดำเนินงานและการผลิต
 Operation and Production Management
3 (2-2-5)
สธ101 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (3-0-6)
สธ318 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บช211 การบัญชีขั้นกลาง 1
 Intermediate Accounting 1
3 (3-0-6)
บช212 การบัญชีขั้นกลาง 2
 Intermediate Accounting 2
3 (3-0-6)
บช221 การบัญชีต้นทุน
 Cost Accounting
3 (3-0-6)
บช222 การบัญชีบริหาร
 Managerial Accounting
3 (3-0-6)
บช311 การบัญชีขั้นสูง 1
 Advance Accounting 1
3 (3-0-6)
บช331 การตรวจสอบภายใน
 Internal Auditing
3 (3-0-6)
บช332 การสอบบัญชี
 Auditing
3 (3-0-6)
บช341 โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
 Software Package for Accounting
3 (2-2-5)
บช342 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting Information System
3 (2-2-5)
บช351 การบัญชีภาษีอากร
 Tax Accounting
3 (3-0-6)
บช411 การบัญชีขั้นสูง 2
 Advance Accounting 2
3 (3-0-1)
บช412 การรายงานงบการเงินและการวิเคราะห์
 Financial Statement Reporting and Analysis
3 (3-0-1)
บช499 สัมมนาการบัญชี
 Seminar in Accounting
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กง305 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 New Venture and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
บช312 การบัญชีเฉพาะกิจการ
 Specialized Accounting
3 (3-0-1)
บช313 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
 Public Enterprise Accounting
3 (3-0-1)
บช314 การบัญชีระหว่างประเทศ
 International Accounting
3 (3-0-1)
บช315 การบัญชีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Accounting
3 (3-0-1)
บช321 การบริหารต้นทุน
 Cost Management
3 (3-0-6)
บช322 การวางแผนกำไรและการควบคุม
 Profit Planning and Control
3 (3-0-9)
บช343 ฐานข้อมูลทางการบัญชี
 Accounting Database
3 (2-2-5)
บช431 การตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศ
 Accounting Information Audit and Control
3 (3-0-6)
บช432 การบัญชีนิติเวช
 Forensic Accounting
3 (3-0-6)
บช441 การสื่อสารข้อมูลทางการบัญชี
 Accounting Data Communication
3 (2-2-5)
บช442 การรักษาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting Information System Security and Control
3 (2-2-5)
บช443 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี
 Accounting Database Analysis and Design
3 (2-2-5)
บช451 การวางแผนภาษีอากร
 Taxation Planning
3 (3-0-6)
บช452 ปัญหาการภาษีอากร
 Taxation Problem
3 (3-0-6)
บธ406 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (2-2-5)

 7   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต
 Agriculture for Life
3 (3-0-6)
สธ311 โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
 Package for Business
3 (2-2-5)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 48