หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
อก101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
อก102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Agriculture Ecosystems
3 (3-0-6)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 43
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (2-2-5)
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (3-0-6)
สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร
 Media Production in Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Agricultural Extension and Communication Research
3 (3-0-6)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Research
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (2-2-5)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (3-0-6)
สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท
 Rural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร
 Laws and Commercial of Agricultural Products
3 (3-0-6)
สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Planning and Evaluation in Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (2-2-5)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (3-0-6)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
ดป311 ปฐพีศาสตร์ทั่วไป
 General Soil Science
3 (2-3-5)
ทอ430 ระบบการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
 Food Safety Production System
3 (3-0-6)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-5)
รพ301 โรคพืชทั่วไป
 General Plant Pathology
3 (2-3-5)
รพ471 วิทยาการเห็ด
 Mushroom Technology
3 (2-3-5)
สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
 Sufficiency Economy and New Theory for Sustainable Development
3 (3-0-6)
สก401 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Contest
3 (2-2-5)
สศ492 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
 Quality System and Poultry Farm Standardization
3 (3-0-6)

 8   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก405 สถาบันการพัฒนาในชนบท
 Rural Development Institutions
3 (3-0-6)
สก451 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร
 Human Resource Development in Agricultural Sectors
3 (3-0-6)
สก453 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 Population and Agriculture Natural Resources, and Environment
3 (3-0-6)
สก454 ผู้นำชุมชน
 Community Leaders
3 (3-0-6)
สก455 การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการวางแผนและพัฒนา
 Application of Statical Data for Planning and Development
3 (3-0-6)
สก458 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริม
 Human Relationship and Personality Development for Extension Agents
3 (3-0-6)
สก459 แนวโน้มและปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
 Tendencies and Problems of Rural Development in Thailand
3 (3-0-6)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49