หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ)

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)
อก101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
อก102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)
กต100 หลักการตลาด
 Principle of Marketing
3 (3-0-6)
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม210 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
ทก201 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
 Introduction to Postharvest Technology
3 (2-3-5)
พศ191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 1
 Farm Practice of Plant Science 1
1 (0-3-1)
พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2
 Farm Practice of Plant Science 2
1 (0-3-1)
ภส261 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา
 Ecology and Principles of Conservation
3 (3-0-6)
วส330 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร
 Medicinal Plants Physiology
3 (2-3-5)
วส331 พฤกษศาสตร์และอนุกรมวิธานพืชสมุนไพร
 Medicinal Plants Systematic Botany And Botany
3 (2-3-5)
วส332 หลักการผลิตพืชสมุนไพร
 Principle of Medicinal Plants Production
3 (2-3-5)
วส333 การปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร
 Medicinal Plants Improvement
3 (2-3-5)
วส334 การแปรรูปสมุนไพรเชิงอุตสาหกรรม
 Processing in Medicinal Plants Industry Products
3 (3-0-9)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 37
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
วส221 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1
 Medicinal Plants for Training 1
1 (0-3-1)
วส222 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 2
 Medicinal Plants for Training 2
1 (0-3-1)
วส301 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
 Principle of Thai Traditional Medicine and Medicinal Plants
3 (2-3-5)
วส302 หลักการผลิตและควบคุมคุณภาพสมุนไพร
 Principle of Medicinal Plants Production and Quality Control
3 (2-3-5)
วส323 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3
 Medicinal Plants for Training 3
1 (0-3-1)
วส324 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 4
 Medicinal Plants for Training 4
1 (0-3-1)
วส403 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร
 Medicinal Plants Production Technology
3 (2-3-5)
วส404 สมุนไพรวิเคราะห์
 Medicinal Plants Analysis
3 (2-3-5)
วส405 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์
 Medicinal Plants Management For Commercial
3 (2-3-5)
วส498 วิทยานิพนธ์
 Thesis
9 (0-27-0)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วส411 สมุนไพรอุตสาหกรรม
 Industrial Medicinal Plants
3 (2-3-5)
วส412 สมุนไพรเพื่อความงาม
 Medicinal Plants for Aesthetics
3 (2-3-5)
วส413 สมุนไพรเพื่อการเกษตร
 Medicinal Plants for Agriculture
3 (2-3-5)
วส414 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
 Medicinal Plants for Pharmacy
3 (2-3-5)
วส415 สมุนไพรเพื่อน้ำมันหอมระเหย
 Medicinal Plants for Volatile Oil
3 (2-3-5)

 8   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48