หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชไร่

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 68
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
พร499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (2-3-5)
รพ300 โรคพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Pathology
4 (3-3-7)
วก370 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม
 Farm Machinery
3 (2-3-5)
วก371 หลักการชลประทาน
 Principles of Irrigation
3 (2-3-5)
วก372 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
 Agricultural Meteorology
3 (2-3-5)
วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช
 Principle of Weed Control
3 (2-3-5)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ศล231 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
 Introduction to Agricultural Economics
3 (3-0-6)
สก311 หลักการสื่อสารเกษตร
 Principles of Agricultural Communication
3 (3-0-6)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
พร251 พืชเศรษฐกิจ
 Economic Crops
3 (2-3-5)
พร291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 1
 Agronomy Farm Practice 1
1 (0-3-1)
พร292 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 2
 Agronomy Farm Practice 2
1 (0-3-1)
พร393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3
 Agronomy Farm Practice 3
1 (0-3-1)
พร394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 4
 Agronomy Farm Practice 4
1 (0-3-1)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่
 Research Techniques for Agronomy
3 (2-3-5)
พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่
 Research Techniques in Agronomy
3 (2-3-5)
พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
 Seed Technology
3 (2-3-5)
พร453 พืชอุตสาหกรรม
 Industrial Crop
3 (2-3-5)
พศ191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 1
 Farm Practice of Plant Science 1
1 (0-3-1)
พศ192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 2
 Farm Practice of Plant Science 2
1 (0-3-1)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
พร253 หลักเกษตรสำหรับวิศวกรรม
 Principle of Agriculture for Engineering
3 (2-3-5)
พร254 หลักเกษตรกรรมทั่วไป
 Fundamentals Agriculture
3 (2-3-5)
พร308 พืชพลังงานและวัสดุมวลชีวภาพ
 Field Crops for Bio-Fuel and Bio-mass
3 (2-3-5)
พร351 กระบวนการผลิตยาสูบ
 Process of Tobacco Production
3 (2-3-5)
พร409 การอบแห้งผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยพลังงานทดแทน
 Renewable Energy Application for Agricultural Drying
3 (2-3-5)
พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Production
3 (2-3-5)
พร443 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
 Post Harvest Handling of Field Crops
3 (2-3-5)
พร450 ธัญพืช
 Cereal Crops
3 (2-3-5)
พร450 ธัญพืช
 Cereal Crops
3 (2-3-5)
พร452 พืชเส้นใย
 Fiber Crops
3 (2-3-5)
พร455 การผลิตพืชหัว
 Tuber Crop Production
3 (2-3-5)
พร456 ระบบการปลูกพืช
 Cropping System
3 (2-3-5)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information System
3 (2-3-5)
พร459 พืชอาหารสัตว์
 Forage Crops
3 (2-3-5)
พร460 การแปรรูปผลผลิตพืชไร่
 Field Crop Product Processing
3 (2-3-5)
พร461 วนเกษตรเบื้องต้น
 An Introduction to Agroforestry
3 (3-0-6)
พร462 การจัดการป่าชุมชนเบื้องต้น
 Community Forest Management
3 (3-0-6)
พร463 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Techniques in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
พร498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-9-0)
วก470 การจัดการดินและการให้น้ำ
 Soil and Water Management
3 (2-3-5)

 8   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48