หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกโรคพืชวิทยา

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)
พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน
 Everday for Daily Life
3 (3-0-6)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 56
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
คม250 อินทรีย์เคมี
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)
คม321 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratories
1 (0-3-1)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ดป300 หลักปฐพีศาสตร์
 Fundamentals of Soil Sciences
4 (3-3-7)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
วก370 อุปกรณ์ในฟาร์ม
 Farm Equipments
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 40
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
รพ420 โรคพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ
 Diseases of Economic Crops
3 (2-3-5)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
รพ499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
รพ499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
รพ450 หลักการควบคุมโรคพืช
 Principles of Plant Diseases Control
3 (2-3-5)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
รพ430 นิเวศวิทยาของเชื้อสาเหตุโรคพืช
 Ecology of Plant Pathogens
3 (2-3-5)
รพ420 โรคพืชเศรษฐกิจ
 Diseases of Economic Crops
3 (2-3-5)
อพ397 การปฏิบัติงานฟาร์ม
 Farm Practice
1 (0-3-0)
รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช
 Plant Diseases Diagnosis
3 (2-3-5)
กฏ440 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 Pesticides
3 (2-3-5)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
อพ397 การปฏิบัติงานฟาร์ม
 Farm Practice
1 (0-90-0)
รพ300 โรคพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Pathology
4 (3-3-7)
รพ470 การวินิจฉัยโรคพืช
 Plant Diseases Diagnosis
3 (2-3-5)
กฏ300 กีฎวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Entomology
4 (3-3-7)
วพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weeds and Their Control
3 (2-3-5)
รพ400 วิทยาการเชื้อรา
 Mycology
3 (2-3-5)
รพ400 วิทยาการเชื้อรา
 Mycology
3 (2-3-5)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
รพ471 วิทยาการเห็ด
 Mushroom Technology
3 (2-3-5)
รพ412 โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย
 Plant Diseases Caused by Bacteria
3 (2-3-5)
รพ451 การควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยชีววิธี
 Biological Control of Plant Pathogens
3 (2-3-5)
รพ413 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสิ่งเกี่ยวข้อง
 Plant Diseases Caused by Viruses and Related Agents
3 (2-3-0)
รพ422 โรคของเมล็ดพันธุ์
 Seed Pathology
3 (2-3-5)
รพ411 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
 Plant Diseases Caused by Fungi
3 (2-3-5)
รพ413 โรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสและสิ่งที่เกี่ยวข้อง
 Plant Diseases Caused by Viruses Related Agents
3 (2-3-5)
รพ421 โรคของผลผลิตเกษตร
 Post-Harvested Diseases
3 (2-3-5)

 8   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47