หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : เกษตรเคมี

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กค302 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม
 Agriculture and the Environment
3 (3-0-0)
กจ200 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
 Introduction to Business
3 (3-0-6)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม210 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-3)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
จป111 การประมงทั่วไป
 General Fisheries
3 (3-0-6)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พส201 หลักพืชสวน
 Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (2-3-5)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กค301 วัสดุเกษตรเบื้องต้น
 Introduction to Agricultural Matreials
3 (3-0-0)
กค301 วัสดุเกษตรเบื้องต้น
 Introduction to Agricultural Materials
3 (3-0-6)
กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1
 Studying or Training in Specific Topics 1
1 (0-3-0)
กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
 Studying or Training in Specific Topics 2
1 (0-3-1)
กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
 Studying or Training in Specific Topics 2
1 (0-3-1)
กค401 การจัดการวัสดุเกษตรอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 Safty and Efficient Handling
3 (2-3-1)
กค499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
กง304 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 New Venture and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
กง305 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
 New Venture and Entrepreneurship
3 (2-2-5)
กจ309 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
กต100 หลักการตลาด
 Principle of Marketing
3 (3-0-6)
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (3-0-6)
ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (3-0-6)
ดป481 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน
 Soil Ecotoxicology
3 (2-3-5)
บช161 การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (3-0-6)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
รพ301 โรคพืชทั่วไป
 General Plant Pathology
3 (2-3-5)
วพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weeds and Their Control
3 (2-3-5)
สศ303 อาหารสัตว์และการควบคุมคุณภาพ
 Animal Feed and Quality Control
3 (3-0-6)
สศ307 ยาและสารเสริมอาหารในการผลิตสัตว์
 Drugs and Feed Additives in Animal Production
3 (3-0-6)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กค389 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการเกษตร
 Statistics for Agricultural Research
3 (3-0-6)
กค481 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี
 Selected Topic in Agricultural Chemistry
3 (3-0-6)
กค489 ปัญหาพิเศษ
 Special Problem
3 (0-9-3)
กจ300 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
กจ308 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 Human Resource Management
3 (3-0-6)
กจ400 การจัดการของผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship Management
3 (2-2-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (3-0-6)
ดป424 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
 Organic Fertilizer and Bio Fertilizer
3 (2-3-5)
ดป489 เกษตรธรรมชาติ
 Natural Farming
3 (2-3-5)
พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information System
3 (2-3-5)
พล323 การใช้ยาและสารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 The use of Drug and Chemicals in Aquaculture
3 (2-3-5)
พส425 การจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์
 Seed Busioness Management
3 (2-3-1)
พส433 ฮอร์โมนพืช
 Plant Hormones
3 (2-3-5)
ศส211 อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
 Ideal and Principles of Cooperative
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)

 8   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48