หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behavior
3 (3-0-6)
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Art of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 66
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก305 หลักการนิเทศศาสตร์เกษตร
 Principles of Agricultural Supervision
3 (3-0-6)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (3-0-6)
สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท
 Rural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (2-2-5)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชนบท
 Rural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
กต101 หลักการตลาด
 Principle of Marketing
3 (3-0-6)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (2-2-5)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Agriculture Ecosystems
3 (3-0-6)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
กต100 หลักการตลาด
 Principle of Marketing
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
สก313 การจัดการสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information Management
3 (3-0-6)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Communications
3 (3-0-6)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
กต200 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)
สก404 กฎหมายและการค้าผลผลิตทางการเกษตร
 Laws and Commercial of Agricultural Products
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
สก311 หลักการสื่อสารเกษตร
 Principles of Agricultural Communication
3 (3-0-6)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (3-0-6)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก314 การถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์เกษตร
 Photography for Agricultural Communications
3 (2-2-5)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Agricultural Extension and Communication Research
3 (3-0-6)
สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Media Production in Agricultural Extension and Development
3 (2-2-5)
สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Planning and Evaluation in Agricultural Extension and Development
3 (3-0-6)
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (3-0-6)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Research
3 (3-0-6)
สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร
 Media Production in Agricultural Extension
3 (2-2-5)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (2-2-5)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก413 ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์เกษตร
 Creative Thinking on Agricultural Communications
3 (3-0-6)
สก459 ชุมชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตร
 Rural Community and Agricultural Development
3 (3-0-6)
สก460 แนวโน้มและปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
 Tendencies and Problems of Rural Development in Thailand
3 (3-0-6)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
สก451 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร
 Human Resource Development in Agricultural Sectors
3 (3-0-6)
สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานนิเทศศาสตร์เกษตร
 Community Study for Agricultural Communications
3 (3-0-6)
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
สก411 การผลิตรายการวีดีทัศน์ทางการนิเทศศาสตร์เกษตร
 Video Program Production for Agricultural Communications
3 (2-2-5)
สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
 Sufficiency Economy and New Theory for Sustainable Development
3 (3-0-6)
สก453 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 Population and Agriculture Natural Resources, and Environment
3 (3-0-6)
สก415 การสื่อสารเพื่อชุมชน
 Communication for Community
3 (3-0-6)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
สก458 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริม
 Human Relationship and Personality Development for Extension Agents
3 (3-0-6)
สก405 สถาบันการพัฒนาในชนบท
 Rural Development Institutions
3 (3-0-6)
สก455 การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการวางแผนและพัฒนา
 Application of Statical Data for Planning and Development
3 (3-0-6)
สก401 การประกวดทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Agricultural Extension and Development Contest
3 (2-2-5)
พส200 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-5)
สก412 นวัตกรรมการสื่อสารในงานนิเทศศาสตร์เกษตร
 Communication Innovation on Agricultural Communications
3 (3-0-6)
สก497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-9-0)
สก303 เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
 Sufficiency Economy and New Theory for Sustainable Development
3 (3-0-6)
สก315  การเขียนในงานนิเทศศาสตร์เกษตร
 Agricultural Communication Writing
3 (3-0-6)
สก458 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Human Relations and Personality Development for Agricultural Extension and Development Agents
3 (3-0-6)
สศ492 ระบบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก
 Quality System and Poultry Farm Standardization
3 (3-0-6)
รพ301 โรคพืชทั่วไป
 General Plant Pathology
3 (2-3-5)
สก416 การประชาสัมพันธ์สำหรับงานนิเทศศาสตร์เกษตร
 Public Relations for Agricultural Communications
3 (3-0-9)
สก494 การศึกษาหัวข้อสนใจ
 Selected Topic
3 (2-2-5)
สก454 ผู้นำชุมชน
 Community Leaders
3 (3-0-6)
สก414 การพูดในที่สาธารณะ
 Public Speaking
3 (2-2-5)

 8   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47