หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ
 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (1-4-4)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (1-4-4)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (1-4-4)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พร352 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่
 Soil and Water Management in Crop Production
3 (2-3-5)
วก470 การจัดการดินและการให้น้ำ
 Soil and Water Management
3 (2-3-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
ศป241 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1
 English Language Practice 1
1 (0-2-1)
ศป242 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2
 English Language Practice 2
1 (0-2-1)
ศป243 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3
 English Language Practice 3
1 (0-2-1)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร391 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 4
 Agronomy Farm Practice 4
1 (0-3-1)
พร393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3
 Agronomy Farm Practice 3
1 (0-3-1)
พร394 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 4
 Agronomy Farm Practice 4
1 (0-3-1)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
 Seed Technology
3 (2-3-5)
พร450 ธัญพืช
 Cereal Crops
3 (2-3-5)
พร497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
พร498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-9-0)
พร499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
พร253 หลักเกษตรสำหรับวิศวกรรม
 Principle of Agriculture for Engineering
3 (2-3-5)
พร254 หลักเกษตรกรรมทั่วไป
 Fundamentals Agriculture
3 (2-3-5)
พร351 กระบวนการผลิตยาสูบ
 Process of Tobacco Production
3 (2-3-5)
พร411 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร431 เทคนิคการวิจัยพืชไร่
 Research Techniques in Agronomy
3 (2-3-5)
พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Production
3 (2-3-5)
พร443 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
 Post Harvest Handling of Field Crops
3 (2-3-5)
พร451 พืชน้ำมัน
 Oil Crops
3 (2-3-5)
พร452 พืชเส้นใย
 Fiber Crops
3 (2-3-5)
พร453 พืชอุตสาหกรรม
 Industrial Crop
3 (2-3-5)
พร455 การผลิตพืชหัว
 Tuber Crop Production
3 (2-3-5)
พร456 การจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชไร่
 Nutrient Management in Crop Production
3 (2-3-5)
พร456 ระบบการปลูกพืช
 Cropping System
3 (2-3-5)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พร458 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
 Agricultural Information System
3 (2-3-5)
พร459 พืชอาหารสัตว์
 Forage Crops
3 (2-3-5)
พร460 การแปรรูปผลผลิตพืชไร่
 Field Crop Product Processing
3 (2-3-5)
พร461 วนเกษตรเบื้องต้น
 An Introduction to Agroforestry
3 (3-0-6)
พร462 การจัดการป่าชุมชนเบื้องต้น
 Community Forest Management
3 (3-0-6)
พร463 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Techniques in Plant Breeding
3 (2-3-5)

 8   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)

 9   วิชาพื้นฐานที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร251 พืชเศรษฐกิจ
 Economic Crops
3 (2-3-5)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49