หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ
 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
ชว340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
พร352 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่
 Soil and Water Management in Crop Production
3 (2-3-5)
พร499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 14
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3
 Agronomy Farm Practice 3
1 (0-3-1)
พร391 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 4
 Agronomy Farm Practice 4
1 (0-3-1)
พร393 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3
 Agronomy Farm Practice 3
1 (0-3-1)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
 Seed Technology
3 (2-3-5)
พร450 กระบวนการผลิตข้าว
 Rice Production
3 (2-3-5)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร411 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Techniques in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Production
3 (2-3-5)
พร452 วนเกษตร
 Agroforestry
3 (3-0-6)
พร455 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พร456 การจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชไร่
 Nutrient Management in Crop Production
3 (2-3-5)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พร461 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
 Crop Physiology
3 (2-3-5)
พร471 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
 Post Harvest Handling of Field Crops
3 (2-3-5)
พร497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
พร498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-9-0)

 8   รายวิชาพื้นฐานที่ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร251 พืชเศรษฐกิจ
 Economic Crops
3 (2-3-5)
พร351 พืชไร่เศรษฐกิจ
 Economic Field Crops
3 (2-3-5)

 9   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49