หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : พืชไร่

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ
 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน
 Everday for Daily Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 65
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
บธ302 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
 Business Start-up and Agricultural Entrepreneurship
3 (3-0-6)
พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
พร352 การจัดการดินและน้ำเพื่อการผลิตพืชไร่
 Soil and Water Management in Crop Production
3 (2-3-5)
พร499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (2-3-5)
รพ300 โรคพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Pathology
4 (3-3-7)
วก370 เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม
 Farm Machinery
3 (2-3-5)
วพ450 หลักการควบคุมวัชพืช
 Principle of Weed Control
3 (2-3-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
ศล231 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
 Introduction to Agricultural Economics
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
พร191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 1
 Agronomy Farm Practice 1
1 (0-3-1)
พร192 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 2
 Agronomy Farm Practice 2
1 (0-3-1)
พร291 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 3
 Agronomy Farm Practice 3
1 (0-3-1)
พร351 พืชไร่เศรษฐกิจ
 Economic Field Crops
3 (2-3-5)
พร391 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชไร่ 4
 Agronomy Farm Practice 4
1 (0-3-1)
พร410 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-5)
พร430 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์
 Experimental Technique and Analysis
3 (2-3-5)
พร440 เทคนิคเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์
 Seed Technology
3 (2-3-5)
พร450 กระบวนการผลิตข้าว
 Rice Production
3 (2-3-5)
พศ191 การปฏิบัติงานฟาร์มพืชศาสตร์ 1
 Farm Practice of Plant Science 1
1 (0-3-1)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พร411 เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืช
 Techniques in Plant Breeding
3 (2-3-5)
พร421 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
 Plant Biotechnology
3 (3-0-6)
พร441 การผลิตเมล็ดพันธุ์
 Seed Production
3 (2-3-5)
พร452 วนเกษตร
 Agroforestry
3 (3-0-6)
พร453 กระบวนการผลิตยาสูบ
 Process of Tobacco Production
3 (2-3-5)
พร455 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
พร456 การจัดการธาตุอาหารสำหรับพืชไร่
 Nutrient Management in Crop Production
3 (2-3-5)
พร461 สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
 Crop Physiology
3 (2-3-5)
พร471 กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่
 Post Harvest Handling of Field Crops
3 (2-3-5)
พร497 การฝึกงาน
 Professional Training
3 (0-270-0)
พร498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-9-0)

 8   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48