หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : เกษตรเคมี

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ
 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน
 Everday for Daily Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 48
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กค301 วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร
 Agricultural Materials and Chemicals
3 (3-0-6)
กค302 การเกษตรกับสิ่งแวดล้อม
 Agriculture and the Environment
3 (3-0-0)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม210 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พร456 ระบบการปลูกพืช
 Cropping System
3 (2-3-5)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
พส201 หลักการพืชสวน
 Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (2-3-5)
ศท343 สนทนาภาษาอังกฤษ
 English Conversation for the Workplace
3 (2-2-5)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 36
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กค311 เทคโนโลยีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย
 Safety Technology in the Use of Agrochemicals
3 (2-3-5)
กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1
 Studying or Training in Specific Topics 1
1 (0-3-0)
กค391 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 1
 Studying or Training in Specific Topics 1
1 (0-3-1)
กค392 ทักษะประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะสาขา 2
 Studying or Training in Specific Topics 2
1 (0-3-1)
กค411 สรีรวิทยาพืชที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปัจจัยการผลิต
 Crop Physiology Related to Management of Agricultural Materials
3 (3-0-6)
กค412 การผลิตพืชอาหารปลอดภัย
 Safety Practices in Food Crop Production
3 (3-0-6)
กค499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
รพ301 โรคพืชทั่วไป
 General Plant Pathology
3 (2-3-5)
วพ360 วัชพืชและการควบคุม
 Weeds and Their Control
3 (2-3-5)
ศล231 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น
 Introduction to Agricultural Economics
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กค389 สถิติสำหรับงานวิจัยทางการเกษตร
 Statistics for Agricultural Research
3 (3-0-6)
กค421 การจัดการธุรกิจเกษตร
 Agribusiness Management
3 (3-0-6)
กค481 เรื่องเฉพาะด้านเกษตรเคมี
 Selected Topic in Agricultural Chemistry
3 (3-0-6)
กค489 ปัญหาพิเศษ
 Special Problem
3 (0-9-3)
ดป423 เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (3-0-6)
ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture (hydroponics)
3 (2-3-5)
ดป489 เกษตรธรรมชาติ
 Natural Farming
3 (2-3-5)
บช161 การบัญชีการเงิน
 Financial Accounting
3 (3-0-6)
บธ302 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
 Business Start-up and Agricultural Entrepreneurship
3 (3-0-6)
พส446 การจัดการทางพืชสวนในกระแสโลกาภิวัฒน์
 Horticultural Management Under the Current of Globalization
3 (2-3-5)

 8   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48