หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : วิทยาการสมุนไพร

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ
 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต
 Agriculture for Life
3 (3-0-6)
พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน
 Everday for Daily Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-1)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
คม320 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ดป300 หลักปฐพีศาสตร์
 Fundamentals of Soil Sciences
4 (3-3-7)
ทก200 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
 Introduction of Postharvest Technology
3 (2-3-5)
พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
วส213 หลักการผลิตพืชสมุนไพร
 Principle of Medicinal Plants Production
3 (2-3-5)
วส312 สรีรวิทยาพืชสมุนไพร
 Medicinal Plant Physiology
3 (2-3-5)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ301 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเป็นผู้ประกอบการ
 Business Start-up and Entrepreneurship
3 (3-0-6)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
วส111 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 1
 Medicinal Plants for Training 1
1 (0-3-1)
วส211 อนุกรมวิธานและความหลากหลายของพืชสมุนไพร
 Medicinal Plant Taxonomy and Biodiversity
3 (2-3-5)
วส212 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 2
 Medicinal Plants for Training 2
1 (0-3-1)
วส311 การฝึกทักษะทางสมุนไพร 3
 Medicinal Plants for Training 3
1 (0-3-1)
วส321 พืชสมุนไพรวิเคราะห์
 Medicinal Plants Analysis
3 (2-3-5)
วส331 สมุนไพรเพื่อความงาม
 Medicinal Plants for Aesthetics
3 (2-3-5)
วส332 เทคโนโลยีการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
 Production and Development Technology of Nutraceutical and Functional Food
3 (2-3-5)
วส341 หลักแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
 Principle of Thai Traditional Medicine and Medicinal plant
3 (2-3-5)
วส351 การจัดการสมุนไพรเชิงพาณิชย์
 Medicinal Plants Management in Commercial
3 (2-3-5)
วส411 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
 Medicinal Plants Tissue Culture
3 (2-3-5)
วส431 เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปสมุนไพร
 Herbal Raw Materials Production and Processing Technology
3 (2-3-5)
วส432 ระบบมาตรฐานในการผลิต และการควบคุมตรวจสอบคุณภาพสมุนไพร
 Standard Method of Production and Quality Control of Herbal Materials
3 (3-0-6)
วส497 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-1)
วส498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problem
3 (0-9-0)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วส461 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชสมุนไพร
 Medicinal Plant Biotechnology
3 (2-3-5)
วส462 วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสมุนไพร
 Medicinal Plant Seed Technology
3 (2-3-5)
วส463 หลักการส่งเสริมพืชสมุนไพรในชุมชน
 Principles of Medicinal Plants Extension in Community
3 (2-3-5)
วส464 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพร
 Ethnobotany of Medicinal Plants
3 (2-3-5)
วส471 สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม
 Medicinal Plants for Pharmacy
3 (2-3-5)
วส472 สมุนไพรเพื่อน้ำมันหอมระเหย
 Medicinal Plants for Essential Oils
3 (2-3-5)
วส473 เครื่องมือสำหรับการผลิต การแปรรูป และการวิเคราะห์พืชสมุนไพร
 Instruments for Production, Processing and Analysis of Medicinal Plants
3 (2-3-5)
วส474 ธุรกิจบริการสขภาพด้วยสมุนไพร
 Healthcare Service Business
3 (2-3-5)

 8   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48