หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ปฐพีศาสตร์

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
รศ142 อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
3 (2-2-5)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ
 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
รศ141 การต่อต้านการทุจริต
 Anti-Corruption
3 (2-2-5)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน
 Everday for Daily Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
อพ453 อารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)
ดป300 หลักปฐพีศาสตร์
 Fundamentals of Soil Sciences
4 (3-3-7)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
ดป448 สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาเกษตร
 Information of Agricultural Meteorology
0 (0-0-0)
ฟส102 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Basic Physics
3 (2-3-5)
พส201 หลักการพืชสวน
 Principles of Horticulture
3 (2-3-5)
พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
ศท244 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 2
 English for Agriculture 2
3 (2-2-5)
คศ100 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
 Foundation of Mathematics
3 (3-0-6)
คม210 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
3 (2-3-5)
ชว210 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-5)
สต312 สถิติและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น
 Statistics and Introduction to Experimental Designs
3 (3-0-6)
ดป461 ฟิสิกส์ของดิน
 Soil Physics
3 (2-3-5)
พร351 พืชไร่เศรษฐกิจ
 Economic Field Crops
3 (2-3-5)
ชว310 สรีรวิทยาของพืชประยุกต์
 Applied Plant Physiology
3 (2-3-5)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป422 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (3-0-6)
ดป432 การวิเคราะห์ดินและพืช
 Soil and Plant Analysis
3 (2-3-5)
ดป498 ปัญหาพิเศษ
 Special Problem
3 (0-9-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ดป475 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น
 Introduction to Soil and Water Conservation
3 (2-3-5)
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ดป451 จุลชีววิทยาของดิน
 Soil Microbiology
3 (2-3-5)
ดป441 การสำรวจดิน
 Soil Survey
3 (2-3-5)
ดป491 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ดป433 ดินปลูกข้าวและการจัดการ
 Paddy Soil and Management
3 (2-3-5)
ดป445 การประยุกต์ใช้แผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 Application of Maps and Aerial Photos for Agricultural
3 (2-3-5)
ดป423 การใช้ปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
 Fertilizer Usage for Sustainable Agriculture and Environment
3 (2-3-5)
ดป426 วัสดุปรับปรุงดิน
 Soil Amendments
3 (2-3-5)
ดป443 การกำเนิดและการจำแนกดิน
 Soil Genesis and Classification
3 (2-3-5)
ดป452 พิษวิทยาในระบบนิเวศของดิน
 Soil Ecotoxicology
3 (2-3-5)
ดป447 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์
 Applied Geographic Information System
3 (2-3-5)
ดป444 การประเมินที่ดินและประยุกต์ใช้ข้อสนเทศทางดิน
 Land Evaluation and Application of Soil Information
3 (2-3-5)
ดป471 ดินและการจัดการดินในประเทศไทย
 Soils and Soil Management in Thailand
3 (2-3-5)
ดป474 การจัดการดินและน้ำเพื่อระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
 Soil and Water Management for Sustainable Agricultural Systems
3 (2-3-5)
ดป476 การวิเคราะห์ทรัพยากรดินเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
 Analysis Soil Resources for Development Under Royal Initiatives
3 (2-3-5)
ดป435 วิธีการวิเคราะห์วัสดุทางการเกษตร
 Analytical for Agricultural Materails
3 (2-3-5)
ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture (hydroponics)
3 (2-3-5)
ดป424 ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
 Organic Fertilizer and Bio Fertilizer
3 (2-3-5)
ดป473 การจัดการดินที่เป็นปัญหาเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
 Managements of Problem Soils for Agriculture and Environment
3 (2-3-5)
ดป431 เคมีของดินเบื้องต้น
 Introduction to Soil Chemistry
3 (3-0-6)
ดป489 เกษตรธรรมชาติ
 Natural Farming
3 (2-3-5)
ดป434 ดินป่าไม้
 Forest Soils
3 (2-3-5)
ดป485 การจัดการขยะมูลฝอยและสารพิษ
 Management of Solid Waste and Hazardous Waste
3 (3-0-6)
ดป436 ดินเขตร้อน
 Tropical Soils
3 (2-3-5)
ดป446 การจัดการฐานขัอมูลด้านการเกษตร
 Database Management for Agricultural
3 (2-3-5)

 8   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47