หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กช321 เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy and Sustainable Development
3 (2-2-5)
รศ142 อาเซียนศึกษา
 ASEAN Studies
3 (2-2-5)
ศท021 สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Social Sciences in Everyday Life
3 (3-0-6)
ศท022 อารยธรรมโลก
 World Civilization
3 (3-0-6)
ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
3 (3-0-6)
ศท302 สังคมและวัฒนธรรมไทย
 Thai Society and Culture
3 (3-0-6)
ศศ101 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ
 Economics in Daily Life and Operations
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
รศ141 การต่อต้านการทุจริต
 Anti-Corruption
3 (2-2-5)
ศท011 มนุษย์กับความงามทางศิลปะ
 Man and Arts Appreciation
3 (3-0-6)
ศท012 จิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์
 Psychology and Human Behaviour
3 (3-0-6)
ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
 Health for Life
3 (2-2-5)
ศท180 ศิลปะกับความคิดสร้างสรรค์
 Art and Creative Thinking
3 (1-4-4)
ศท304 ศาสตร์และศิลป์แห่งปัญญาชน
 Liberal Arts of Intellectuals
3 (2-2-5)
ศท305 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา
 History and Development of Lanna
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท031 การใช้ภาษาไทย
 Thai Language Usage
3 (2-2-5)
ศท141 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
 Fundamental English 1
3 (2-2-5)
ศท142 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
 Fundamental English 2
3 (2-2-5)
ศท243 ภาษาอังกฤษเชิงการเกษตร 1
 English for Agriculture 1
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พง100 พลังงานสำหรับชีวิตประจำวัน
 Everday for Daily Life
3 (3-0-6)
วท101 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 Science for Life
3 (2-2-5)
วท102 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 Development of Science and Technology
3 (2-2-5)
วอ101 วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Basic Engineering in Daily Life
3 (3-0-6)
วอ102 นานาสาระเกี่ยวกับอาหารและยา
 General Aspects of Food and Drug
3 (3-0-6)
ศท014 การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
 Information Searching for Academic Study
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 60
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กต101 หลักการตลาด
 Principle of Marketing
3 (3-0-6)
คม100 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
3 (2-3-5)
ชว100 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (2-3-5)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
พธ340 พันธุศาสตร์เบื้องต้น
 Introductory Genetics
3 (2-3-5)
พร250 หลักพืชกรรม
 Fundamentals of Crop Production
3 (2-3-5)
พล221 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-5)
ศป043 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 1
 Communicative English for Agriculture 1
3 (2-2-5)
ศศ211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 Elementary Economics
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Agriculture Ecosystems
3 (2-2-5)
สก302 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน
 Sustainable Agriculture Ecosystems
3 (3-0-6)
สก311 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล
 Principles of Agricultural Communication in the Digital Age
3 (2-2-5)
สก320 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
 Data Analysis for Agricultural Extension and Communication
3 (3-0-6)
สก322 การจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 Modern Agribusiness Management
3 (2-2-5)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
 Community and Agricultural Society Development
3 (3-0-6)
สก402 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 Local Wisdom and Culture
3 (2-2-5)
สก403 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 Communities Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
สก404 กฎเกณฑ์การค้าและมาตรฐานผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 Laws Commercial and Standard of Agricultural Products
3 (2-2-5)
สก462 การจัดการความรู้ในชุมชน
 Community Knowledge Management
3 (2-2-5)
สศ240 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (3-0-6)

 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 25
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ผษ497 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
9 (0-270-0)
ผษ498 การเรียนรู้อิสระ
 Independent Study
9 (0-270-0)
ผษ499 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
 Studying or Training Abroad
9 (0-270-0)
สก304 วิสาหกิจชุมชนในงานส่งเสริมการเกษตร
 Community Enterprise in Agricultural and Extension Development
3 (2-2-5)
สก312 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร
 Production of Agricultural Digital Media
3 (2-2-5)
สก314 การถ่ายภาพเพื่องานส่งเสริมการเกษตร
 Photography for AgriculturalExtension Work
3 (2-2-5)
สก321 การวิจัยทางการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
 Agricultural Extension and Communication Research
3 (2-2-5)
สก452 การวางแผนและประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร
 Planning and Evaluation in Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก494 การศึกษาหัวข้อสนใจ
 Selected Topic
3 (2-2-5)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (0-2-1)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
กฏ301 กีฏวิทยาทางการเกษตร
 Agricultural Entomology
3 (2-3-5)
ดป312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Soil Science
3 (2-3-5)
พร457 ระบบการเกษตร
 Agricultural System
3 (2-3-5)
รพ301 โรคพืชทั่วไป
 General Plant Pathology
3 (2-3-5)
สก316 การศึกษาชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร
 Community Study for Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก411 การผลิตรายการวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร
 Agricultural Digital Video Program Production
3 (2-2-5)
สก412 การสื่อสารนวัตกรรม
  -
3 (2-2-5)
สก413 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในงานส่งเสริมการเกษตร
 Developing Creative Thinking in Agricultural Extension Work
3 (2-2-5)
สก416 หลักการประชาสัมพันธ์ทางการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension Public Relations
3 (2-2-5)
สก451 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตร
 Human Resource Development in Agricultural Sectors
3 (3-0-6)
สก453 ประชากรกับการเกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 Population and Agriculture Natural Resources, and Environment
3 (3-0-6)
สก455 การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการวางแผนและพัฒนา
 Application of Statical Data for Planning and Development
3 (3-0-6)
สก458 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร
 Human Relations and Personality Development for Agricultural Extension Agents
3 (2-2-5)
สก458 มนุษย์สัมพันธ์ และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
 Human Relations and Personality Development for Agricultural Extension and Development Agents
3 (3-0-6)
สก459 ชุมชนชนบทกับการพัฒนาการเกษตร
 Rural Community and Agricultural Development
3 (3-0-6)
สก463 หลักการจัดการฟาร์มเบื้องต้น
 Principle of Farm Management
3 (2-2-5)

 8   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49