หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ
 คณะ : ผลิตกรรมการเกษตร
 หลักสูตร : ส่งเสริมการเกษตร

 1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
บธ322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 Introduction to the Science of Law
3 (3-0-6)
บธ410 มนุษยสัมพันธ์และการบริหารงานบุคคล
 Human Relations and Personnel Management
3 (3-0-6)

 2   กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท110 พลานามัย 1
 Physical Education 1
1 (1-0-2)
ภท360 นิเวศวิทยาและหลักอนุรักษ์วิทยา
 Ecology & Principles of Conservation
3 (3-0-6)

 3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ศท130 ภาษาไทย
 Thai
3 (3-0-6)
ศท340 ภาษาอังกฤษทั่วไป
 General English
3 (2-2-5)

 4   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
คม250 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-3-5)
สต301 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
ชว330 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-3-5)
คพ200 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 Introduction to Computers
3 (2-2-5)

 5   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : -
 6   กลุ่มวิชาเอกบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก497 การฝึกงาน
 Professional Training
2 (0-180-0)
สก312 การผลิตสื่อในการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาการเกษตร
 Media Production in Agricultural Extension
3 (2-2-5)
สก452 การวางแผนและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร
 Planning and Evaluation in Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก499 สัมมนา
 Seminar
1 (1-0-2)
สก401 การประกวดทางการเกษตร
 Agricultural Contest
3 (2-2-5)
กฏ453 การอารักขาพืชประยุกต์
 Applied Plant Protection
3 (2-3-5)
สก321 การวิเคราะห์ปัญหาการส่งเสริมเกษตร
 Problem Analysis in Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก301 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
สก351 การพัฒนาชุมชน
 Community Development
3 (3-0-6)
สก462 การศึกษาผู้ใหญ่ทางการเกษตร
 Adult Education in Agriculture
3 (2-2-5)
บธ430 การตลาดเกษตรประยุกต์
 Applied Agricultural Marketing
3 (3-0-6)

 7   กลุ่มวิชาเอกเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : -
 8   กลุ่มวิชาโทหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
พส442 การดูแลรักษาพฤกษชาติ
 Arboriculture
3 (2-3-5)
สก458 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร
 Personality Development for Extenstion Agents
3 (3-0-0)
พร456 ระบบการปลูกพืช
 Cropping System
3 (2-3-5)
พส466 ผักสวนครัว
 Vegetable Gardening
3 (2-3-5)
พส461 พืชสมุนไพร
 Medicinal Plants
3 (2-3-5)
พส302 ไม้ผลเบื้องต้น
 Introduction to Pomology
3 (2-3-5)
พส418 การผลิตพืชหัว
 Root and Tuber Crops Production
3 (2-3-5)
ดป488 ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-3-5)
พส465 การประกวดและตัดสินพืช
 Plants Judging
3 (2-3-5)
พร450 ธัญพืช
 Cereal Crops
3 (2-3-5)
พร451 พืชน้ำมัน
 Oil Crops
3 (2-3-5)
พส413 การผลิตเห็ด
 Mushroom Production
3 (2-3-5)
สก494 การศึกษาหัวข้อสนใจ
 Selected Topic
3 (3-0-1)

 9   กลุ่มวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
สก494 การศึกษาหัวข้อสนใจ
 Selected Topic
3 (3-0-1)
สก458 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักส่งเสริมการเกษตร
 Personality Development for Extenstion Agents
3 (3-0-0)
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47